• วิสัยทัศน์ (Vision)

                “โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม สืบสานภูมิปัญญา  พัฒนาประสิทธิภาพทางการบริหาร มีแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียน”

  • พันธกิจ ( Mission) 
      1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551 
      2. จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  มีความเป็นประชาธิปไตย  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
      3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี  ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และเกิดประสิทธิภาพ
      4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีความสามารถในการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
      5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้  ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
      6. ส่งเสริมการอนุรักษ์  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
      7.  พัฒนาแหล่งการเรียนรู้  สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  และสนับสนุนให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

  • เป้าประสงค์ (Goals)
     1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีคุณธรรมนำความรู้  และมีความเป็นไทย 
     2. พัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนให้หลากหลายโดยเน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     4. ด้านสภาพแวดล้อม จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     5. ด้านชุมชน ให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียน 6. ด้านบริหาร พัฒนาระบบบริหารให้มีความคล่องตัว โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ


 

 

 

 

113561
TodayToday37
YesterdayYesterday34
This_WeekThis_Week173
This_MonthThis_Month207
All_DaysAll_Days113561