ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถานศึกษา โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทอง  ของกรมอนามัย พ.ศ.2547 กรมอนามัย จ. นครสวรรค์

 

โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  พ.ศ.2549 สพป.นว. เขต2

 

โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบสหกรณ์ของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2551
สหกรณ์ อ.  แม่เปิน 
จ.นครสวรรค์

 

โรงเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นศูนย์เฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมดีเด่น ระดับจังหวัดประเภทในสถานศึกษา
ประจำปี พ.ศ.2555
สภาวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค์

 

รางวัลชมเชย  การสวดมนต์สรรเสริญพระรัตน์ตรัยทำนอง
สรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2556
สภาวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค์

 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ผู้บริหาร (ระบุชื่อ) 
นายพรสวัสดิ์  เหรียญทอง
ได้รับประดับเข็มชูเกียรติรักษาดินแดน  
ครู (ระบุชื่อ) 
นายคำพันธ์ จันทาอ่อน 
นางธีรนาฎ  โภคา
 ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนประกวดการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ / การสร้าง Webpage ประเภท
Web Editor ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63  จ.เพชรบูรณ์
สพฐ.
นายคำพันธ์  จันทาอ่อน
นางธีรนาฎ  โภคา
ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนประกวดการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 
ครั้งที่ 63  จ.เพชรบูรณ์
สพฐ.
น.ส.กรองทอง  เลิศวิไลอนันตกุล 
น.ส.เกษร  บุษดี
ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด 
ป1-ป3  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63  
จ.เพชรบูรณ์
สพฐ.
น.ส.กรองทอง  เลิศวิไลอนันตกุล 
นายพินิจ  เชื้อแพ่ง
น.ส.เกษร  บุษดี
ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์
ป.1-6  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63  
จ.เพชรบูรณ์
สพฐ.
น.ส.กรองทอง  เลิศวิไลอนันตกุล 
นายศุภวิชช์ วงษ์พลบ
น.ส.เกษร  บุษดี
ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม1-3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63  
จ.เพชรบูรณ์
สพฐ.
นายสมศักดิ์  มอญปาน 
นายไพบูรณ์  ไชยนา
ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม4-6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63  จ.เพชรบูรณ์
สพฐ.
น.ส.กรองทอง เลิศวิไลอนันตกุล 
นายณรงค์วิทย์ ชั่งใจ
ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันตลก ม4-6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63  
จ.เพชรบูรณ์
สพฐ.
นางสงพงษ์ สนธิภัก
รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2
นางพรพิมล  เชื้อรื่น
รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2
นักเรียน
   
ด.ญ ชลิดา อินธิเดช
เหรียญเงิน /การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ม1-3   ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63  
จ.เพชรบูรณ์
สพฐ.
ด.ช.กิตติชัย บุตรประเสริฐ 
ด.ช.อภิวัฒน์ เผ่ากระนวน
เหรียญทอง  การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
 ม1-3    ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63  
จ.เพชรบูรณ์
สพฐ.


 

 

 

 

 

 

 

118429
TodayToday25
YesterdayYesterday27
This_WeekThis_Week25
This_MonthThis_Month896
All_DaysAll_Days118429