วิสัยัทศน์ : BEST = Believes Education of Meapoen Sufficiency Economy Teamwork

Maepoen.ac.th

สถานที่ติดต่อ : 

บ้านเลขที่ 448 หมู่ 5 
ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 60150 

 

ช่องทางการติดต่อ :

มือถือ : -

Line ID :-