วิสัยัทศน์ : BEST = Believes Education of Meapoen Sufficiency Economy Teamwork

  boss label

boss2023

 นายสุเชษฐ์  รัตนเสถียร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม)